ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΣ - ΦΥΤΩΡΙΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Σ. Σταθμός Νάουσα 590 35, τηλ. 23320-41354, 41530 FAX 41521
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

DRAGOUMANOS - HIGH TECHNOLOGY NURSERIES OF FRUITTREES
R. Station Naoussa 590 35, tel. +30 23320-41354, +30 41530 FAX +30 41521
ONLY FOR PROFESSIONALS FARMERS